Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Pirkėjas, pateikia užsakymą elektroniniu paštu shop@nuklonas.lt ir patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis.
1.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. paštu shop@nuklonas.lt suformuoja užsakymą, nurodo prekių kiekius ir pristatymo adresą, bei pasirinka atsiskaitymo būdą.
1.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali keistis, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakant prekes, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. Paštu shop@nuklonas.lt .
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jeigu sutarties vykdymo metu pasikeičia Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
3.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą užsakymo metu ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val. telefonu, el. paštu shop@nuklonas.lt .
5.2. Sutartis laikoma įsigaliojusia, kai Pirkėjas užsakymą, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar kitu sutartu būdu.
5.3. Visos prekių kainas pardavėjas nurodytos eurais.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB “Nuklonas atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos.
5.5. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik UAB “Nuklonas” gavus apmokėjimą už prekes, jei nesusitariama kitaip.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas.

6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje.
6.4. Pardavėjas netaiko prekių pristatymo mokesčio jei pagal atskirą susitarimą transportavimo išlaidos buvo įskaičiuotos į prekių kainą.
6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.8. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo apie tai informuoti Pardavėją.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas
7.1. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
• nebuvo naudojamos;
• nebuvo sugadintos;
• išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
• neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. .
7.2. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui pateikus pageidavimą grąžinti prekes info@nuklonas.lt, ir gavus patvirtinimą apie prekės grąžinimą užpildžius nustatytą formą kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti UAB "Nuklonas" tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą.
7.3. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, išskyrus atvejus, jei prekės grąžinamos dėl to, kad jos nekokybiškos, nekompleksiškos ar pan. Šiuo atveju, Pardavėjas grąžina ir prekių pristatymo išlaidas.
7.4. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šiose Taisyklėse dalies numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama pervedant pinigus į pildant registracijos duomenis nurodytą kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Visi pranešimai turi būti teikiami elektroniniu paštu info@nuklonas.lt
10.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir UAB "Nuklonas" vyksta valstybine kalba.